Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Какви са задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството

     Дейността на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е дейност, която е насочена към запазване на здравето и безопасността на работното място във всеки един етап от работата. То обхваща много голям диапазон от работа и затова често не е възможно да се извършва от едно лице. Без значение колко длъжностни лица се налага да обучите като работодател, всяко от тях трябва да е наясно със своите задължения и да може да действа независимо или в екип с другите лица, както и с останалата част от персонала, за да може резултатите от работата да са надеждни и положителни. Преди да започнете курс, всеки от желаещите да се обучават трябва да са наясно какво ги очаква, за да си дадат сметка дали ще е възможно да се справят с него.

     На първо място длъжностното лице още в първия ден от работата си обхожда и се запознава с всички общи и специфични условия във фирмата за целта на безопасността на труда. На база на своите знания и приоритети на компанията, лицето извършва щателна оценка на посоката на работа до сега. То има пълното право да допълва, отменя или запазва и продължава политики в сферата на здравето и безопасността, които оценява като добри или порочни. В рамките на няколко дни лицето трябва да пусне нов план, който да се доведе до знанието на всеки един служител, чрез ръководителите на звена, които провеждат необходимия инструктаж и обучение, засягащ техните подчинени. Всичко това трябва да бъде на базата на нормативните актове и да ги спазва от началото до край. Обезпечаването на безопасността на работата става и чрез конкретен избор на средства за предпазване. Длъжностното лице може да ги сменя с нови, които счита за по-надеждни и постоянно да следи за нови тенденции за опазване на безопасността. 

      По повод нормативната база, длъжностно лице има и чисто теоретична функция, която включва съхраняването на специална документация, с която се отчита пред ръководството и органите, които го проверяват периодично. Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството съхранява документи за проведени инструктажи, за промени и нововъведения в реда, сертификати за провеждани обучения, сертификати на екипировката на предпазното облекло, и всичко, което легитимира неговата дейност. Ежедневно участва в предотвратяването на аварии и злополуки, а когато те се случат, активни подпомага разследването на обстоятелствата и подпомага в това ръководството. След едно такова събитие преразглежда плана си за безопасност и го подобрява в частта, в която това е необходимо.