Дистанционно обучение за длъжностно лице по бзр

Какво определя разликите в курсовете на цените за длъжностно лице по бзр

Дистанционно обучение за длъжностно лице по БЗР

      Когато се окажете в ситуация, в която се налага да обучите себе си или свой служител в курс по бзр, неминуемо ще започнете да се интересувате и да търсите много информация за това, за да можете да се ориентирате и направите най-добрия за вас избор. Именно в този момент ще забележите, че някъде има значителна разлика в цените. Това ще ви накара да станете по-внимателни и същевременно да се опитате да разберете защо при някои варианти цената е двойна, а при други доста по-ниска.

       Както във всеки бизнес, така и при курсовете, цената на крайния продукт се определя от това, което е вложено за неговото създаване. В този ред на мисли при дистанционното или онлайн обучение школите влагат значително по-малко средства. Например относно материалите за подготовка. Тъй като те са качени на сайта на школата, до който имат достъп само членове на курса, те не се разпечатват на хартия. Естествено има възможност, ако обучаващият се иска да ги принтира, но това ще бъде да негова сметка. Така че те не се подържат и възобновяват, нито се размножават. Тук разходите са само относно добрата организация и обновяване на сайта, както и наличието на сървър и отлична връзка с интернет, която да не се разпада. По този начин всеки член на курса може да има достъп до тях без наличието на хартиен носител. Този начин на обучение значително намалява и разходите за хонорари на преподаватели. И не само това. Ако те ходят на частни уроци или преподават извън школата, се налага да пътуват за сметка на школата. При дистанционното обучение те само седят пред компютъра си и контролират хода на курса. Естествено всяка школа има на разположение специалист, който дава до няколко безплатни консултации онлайн на обучаващите се, ако такива са потърсени. Тогава един или двама такива специалисти, в зависимост от обхвата на школата, могат да се окажат повече от достатъчни за целта. 

      Далеч по-различно стоят нещата при курсовете на място. При тях всяка група трябва да има преподавател в часовете за обучение, а това означава, че паралелно могат да имат лекции много групи, в зависимост от базата, с която тя разполага. И тук стигаме и до базата. Това са помещения, оборудвани специално за целта, както и наем за сграда, което формира още едно значително перо на разход. От всичко по-горе казано вече лесно може да се разбере как крайната цена за една и съща услуга се формира с толкова големи разлики. 

Дистанционен курс за координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за координатор по ЗБУТ в строителството

Съкращението ЗБУТ обозначава здравословните и безопасни условия на труд. В същността си последните представляват съвкупност от правила и изисквания, необходими за обезпечаването на подходящи условия за извършването на труд в рамките на дадена строителна фирма. Като се добави и това, че познаването и прилагането им е задължително според законите в България, се налага разпределение на отговорностите по тези задачи между специалистите в организацията. Една от най-популярните позиции в тази област е тази на координатора по ЗБУТ в строителството. Известен брой хора с по-бегли познания в тази сфера бъркат длъжностната му характеристика с тази на длъжностното лице. Факт е, че съществуват определени сходства между тях, но компонентите, по които се различават, далеч надхвърлят приликите. Общо например е посещението на курс по ЗБУТ. Но този курс не е еднакъв за двата поста и именно оттук почват различията. По-подробно описание на функциите на координатора прочетете в следващите редове.

Основните задачи на координатора, както се разбира и от името му, са съсредоточени предимно към успешното съгласуване на работата на ръководителите и специалистите по създаване на проекти с потребностите на служителите от безопасност и здраве. Както повечето от вас се досещат, при реализирането на тези действия се изисква добро познание на нормативните актове, добра комуникативност и далновидност. Тези и други качества се придобиват при посещението на задължителния курс по ЗБУТ за координатори в строителството. Някои от останалите способности, които се развиват там, са подготовката на информация относно характерните особености на работното поле и изготвяне на програма с действия и препоръки за безопасност и здраве. Съвременните тенденции налагат избирането на онлайн обучение по ЗБУТ за този пост. При него, както и при този със задължително присъствие, успешно преминалите програмата участници получават удостоверения.

Ролята на координатора по ЗБУТ е сред водещите по важност в пределите на екипа от специалисти по безопасност на работата в строителното предприятие. Тя носи големи отговорности и изисква подходящо обучение.

Дистанционен курс за Контрол на качеството в стоителството

Получаване на сертификат за контрол на качеството в строителството онлайн

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

     Получаването на сертификата за контрол на качеството в строителството и съответствие на вложените материали е важна стъпка към започването на работа по здраве и безопасност на труда. Макар че и други позиции са важни, особено много се набляга на дейностите по здраве и безопасност, и най-вече предотвратяването на инциденти с пострадали. Съветът към всички, които скоро са основали строителна компания и желаят да работят пълноценно на българския пазар, е да се информират добре за всички обучение, които трябва да проведат на персонала преди започването на същинската си дейност. В противен случай може да се окаже, че трябва да чакате и да хабите ресурси, защото чакате получаването на сертификати.

      Ориентирайте се добре и изберете добра школа, която да обучава вашите избраници. Хубаво е това да става едновременно и на едно място. Поради същността на курсовете, които са сравнително еднотипни, вашите служители ще могат да си помагат, да коментират и да си разясняват взаимно сложни части от материала за учене. Имайте готовност за това, че курсът за контрол на качеството е с най-висока цена в нишата за обучение по здраве и безопасност. Това произтича от естеството на работа и от отговорностите, които в последствие очакват вашите служители на този пост. Сравнително голямо намаление на цената може да се получи от избора на вид обучение. В последните години онлайн обучението печели все по-добри позиции и печели привърженици. Единственото, което трябва да съобразите, е нивото на компютърна грамотност на хората, които ще се обучават. Тя трябва да е на средно ниво така, че безпроблемно да комуникират чрез имейли и чатове, да отварят и навигират онлайн материали и да могат свободно да търсят информация онлайн. Един онлайн курс често пъти протича доста по-бързо и безпроблемно от този на място. Първо в онлайн материалите има много добри възможности за визуализация, които подпомагат процеса на обучение. Често един клип или презентация могат да заместят стотици страници теория и да гарантират трайност на знанията, която далеч надминава очакванията ви. На второ място е и удобството, което обучаващите изпитват по време не процеса. Те не са ограничени от част на деня, не трябва да се придвижват, а само да пуснат компютъра си там където им е удобно. Това може да е дивана в хола, леглото, плажа или каквото други ви дойде на ум и има добра интернет връзка. Крайният изпит също се полага онлайн, а сертификатът се изпраща по куриер.

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Какви са задълженията на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството

     Дейността на длъжностното лице по ЗБУТ в строителството е дейност, която е насочена към запазване на здравето и безопасността на работното място във всеки един етап от работата. То обхваща много голям диапазон от работа и затова често не е възможно да се извършва от едно лице. Без значение колко длъжностни лица се налага да обучите като работодател, всяко от тях трябва да е наясно със своите задължения и да може да действа независимо или в екип с другите лица, както и с останалата част от персонала, за да може резултатите от работата да са надеждни и положителни. Преди да започнете курс, всеки от желаещите да се обучават трябва да са наясно какво ги очаква, за да си дадат сметка дали ще е възможно да се справят с него.

     На първо място длъжностното лице още в първия ден от работата си обхожда и се запознава с всички общи и специфични условия във фирмата за целта на безопасността на труда. На база на своите знания и приоритети на компанията, лицето извършва щателна оценка на посоката на работа до сега. То има пълното право да допълва, отменя или запазва и продължава политики в сферата на здравето и безопасността, които оценява като добри или порочни. В рамките на няколко дни лицето трябва да пусне нов план, който да се доведе до знанието на всеки един служител, чрез ръководителите на звена, които провеждат необходимия инструктаж и обучение, засягащ техните подчинени. Всичко това трябва да бъде на базата на нормативните актове и да ги спазва от началото до край. Обезпечаването на безопасността на работата става и чрез конкретен избор на средства за предпазване. Длъжностното лице може да ги сменя с нови, които счита за по-надеждни и постоянно да следи за нови тенденции за опазване на безопасността. 

      По повод нормативната база, длъжностно лице има и чисто теоретична функция, която включва съхраняването на специална документация, с която се отчита пред ръководството и органите, които го проверяват периодично. Длъжностното лице по ЗБУТ в строителството съхранява документи за проведени инструктажи, за промени и нововъведения в реда, сертификати за провеждани обучения, сертификати на екипировката на предпазното облекло, и всичко, което легитимира неговата дейност. Ежедневно участва в предотвратяването на аварии и злополуки, а когато те се случат, активни подпомага разследването на обстоятелствата и подпомага в това ръководството. След едно такова събитие преразглежда плана си за безопасност и го подобрява в частта, в която това е необходимо.