Дистанционен курс за координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за координатор по ЗБУТ в строителството

Съкращението ЗБУТ обозначава здравословните и безопасни условия на труд. В същността си последните представляват съвкупност от правила и изисквания, необходими за обезпечаването на подходящи условия за извършването на труд в рамките на дадена строителна фирма. Като се добави и това, че познаването и прилагането им е задължително според законите в България, се налага разпределение на отговорностите по тези задачи между специалистите в организацията. Една от най-популярните позиции в тази област е тази на координатора по ЗБУТ в строителството. Известен брой хора с по-бегли познания в тази сфера бъркат длъжностната му характеристика с тази на длъжностното лице. Факт е, че съществуват определени сходства между тях, но компонентите, по които се различават, далеч надхвърлят приликите. Общо например е посещението на курс по ЗБУТ. Но този курс не е еднакъв за двата поста и именно оттук почват различията. По-подробно описание на функциите на координатора прочетете в следващите редове.

Основните задачи на координатора, както се разбира и от името му, са съсредоточени предимно към успешното съгласуване на работата на ръководителите и специалистите по създаване на проекти с потребностите на служителите от безопасност и здраве. Както повечето от вас се досещат, при реализирането на тези действия се изисква добро познание на нормативните актове, добра комуникативност и далновидност. Тези и други качества се придобиват при посещението на задължителния курс по ЗБУТ за координатори в строителството. Някои от останалите способности, които се развиват там, са подготовката на информация относно характерните особености на работното поле и изготвяне на програма с действия и препоръки за безопасност и здраве. Съвременните тенденции налагат избирането на онлайн обучение по ЗБУТ за този пост. При него, както и при този със задължително присъствие, успешно преминалите програмата участници получават удостоверения.

Ролята на координатора по ЗБУТ е сред водещите по важност в пределите на екипа от специалисти по безопасност на работата в строителното предприятие. Тя носи големи отговорности и изисква подходящо обучение.