Дистанционен курс за координатор по ЗБУТ в строителството

Координатор по ЗБУТ в строителството Съкращението ЗБУТ обозначава здравословните и безопасни условия на труд. В същността си последните представляват съвкупност от правила и изисквания, необходими за обезпечаването на подходящи условия за извършването на труд в рамките на дадена строителна фирма. Като се добави и това, че познаването и прилагането им е задължително според законите в […]